Περιστατικά 10

                             ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

889908888888888

                     ΠΡΙΝ                                       ΜΕΤΑ

Περιστατικά 9

  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ 

6767678

              ΠΡΙΝ                              ΜΕΤΑ

Περιστατικά 8

09009

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΜΕ LASER  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΜΕ LASER

Περιστατικά 7

999

         ΠΡΙΝ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ               ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ

Περιστατικά 6

                     ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

888

                   ΠΡΙΝ                                       ΜΕΤΑ